十四-十七世纪中国钢铁生产史

前表紙
中州古籍出版社, 1989 - 169 ページ
Ben shu dui ming dai gang tie sheng chan fa zhan de gai guan, Yuan yin, Tie ke, Tie kuang gong de fan feng jian dou zheng deng zuo le shen ru de tan tao he yan jiu.

この書籍内から

他の版 - すべて表示

多く使われている語句

書誌情報