ページの画像
PDF
ePub

νυν reposit ην et αυτός pro αυτός : ut ούτος et αυτός conjungi possent. Quam belle nec omnia procedunt, dum άτιμος ct περίβλεπτος, οικτρός et 377.Wròs sibi invicem respondent. His tandem dispositis ad Epodica carumHna redibo. . Hippol. 1197. et sqq. στρ.

αντιστρ. 'Εγω δυστυχίας σας

ίσον συζυγίαι τον

5 δάκρυσιν διοίσω πότμον αποτμον χαρίτων γόνον, τον τάλαν' έκπάτρας τάλαινα μάτερ, έτεκες ανόνα τον ουδέν άτας αίτιον επέμπτα, τιθηνούμεναι θεούς

4 ετε τον γάς άποικον. V. 4. E vulgatis dróvata Çe] Monoico, quæ nemo intelligere poterat, erui ανόνατα τιθηνούμεναι. Ηesych. Τιθηνούμενος, τρέφων ubi citat Albertus Ed. C. 1043. ου πότνια σεμναι τιθηνούνται τέλη θνατούς και mox ισον erui ex ιωιω. erpetuo lieroes audiunt ισόθεοι. V. 6. χαρίτων emendat Reiskius vice χαρίτος : dein pro τι τον ΜS. FI. τί τόνον vero proxime: voluit τι γόνον. Sed τι pertinet ad ν. 4. initium scilicet vocis τιθηνούμεναι. . Redde Anglice. Ye bonds of affection that have nursed the godlike son. V. 6. Vulgo πατρώας γάς. At γάς spectat ad v. 8. ubi άπoικoν dedi Vie απ’ οίκων. ibid. v. 1263. et sqq. Οση των θεών

πτανός ορμάση, φύσιν άκαμπτον φρένα

ταν όρεσκώων τε λύ

14 και βροτών άγεις, Κύπρι,

κων πελαγίσυν δε ποικιλότροπος

4 ων θ' όσα τε αμφιβαλων

γά τρέφει ωκυτάτω

αλιός τ'

18 πτερα ποτάται επί γα

7 αιθόμενος αν άσταχυν τ' επί τε πόν

δέρχεται ύδρτον αλμυρόν. θέλγει δ' "Έρως

10 Κύπρις, απάντχρυσοφαής, εφ' ότων

ων βασιληδα τιμάν μαινομένα κραδία

τωνδε μόνα κρατύνεις.

24 V. 1. Ρro συ dedi όση. cf. Nostri verba apud Αthen. ΧΙΙΙ. p. 599. F. την Αφροδίτην ουχ οράς όση θεος. supr. 558. συνείποτ' άν oία Κύπρος έμπει : et Soph. Αj. 118. την θεων ισχύν όση. V. 4. ΙΙοικιλόπτερος Epitheton Cupidinis apud Græcos poetas infrequens. Reposui Toimiaóτροπος: cui simile est illud Sapphicum de Venere Ποικίλοφρον. , Audit Anor δολιος, αίμυλος, μυθοπλοκος. Αliis fortasse placebit Συν δε παίς αιλότοπος. quam vocem exponit Ηesychius per αλλοιότροπος. V. 8. γαλαν εξαχητον leno intellexit. Repono άσταχυν et reddo fertilem. a nonnunquam in illa voce vim auget. Legere possumus svarñ. V. 11. Vulgo –εφορμάσει. V. 14. Vulgo σκυλάκων. Inde erui τε λύκων. Ηesyclio teste Λύκος est animal terrestre et ποιος ιχθύς. Anglice shark. V. 20. Tautologum est äraças. Ville Epodi initium. Restitui ύδρας. Ηesych. “Υόρη, και έχεις. Εxstat ύδρας pluralis in Heracl. 950. Reliqua carmina mox recensebo.

[ocr errors]

Etone, Dabum Kalend. Decembr. A. S. 1813.

The following is a detail of the Lectures given at Gottingen in 1800. We hear that similar Lectures have been given every year with the exception of the years 1312 and 1813.

CATALOGVS
PRA ELECTION V M

PVBLICE ET PRIVATIM

GEORGIA AVGVSTA

Per Semestre Hibernvm clɔlɔccc Inde a Die xiii. Octobris Habendarvm.

Gottingue Typis Henrici Dieterich.

Academiae Georgiae Avgvstae Prorector THEOPH. IAC.

PLANCK D. Cvm Senatv. RECITATIONES THEOLOGORVM. D. G. J. PLANCK, priuatim hora VIII-IX. historiam Dogmatum ; hora X-XI. Encyclopaediam theologicam ad ductum libri: (Introduction to the theological sciences.) hora XI-XII. historiae ecclesiasticae partem posteriorem tradet.

D. CAROL. FRID. STAEUDLIN, hora VIII-IX. Theologiam dogmaticam, lectionibus partim priuatis, partim, die scilicet Saturni, publicis, tradet, ex libri sui (Moral and religious instruction modernized.) Parte 2. cuius etiam breuior et passim emendata editio hoc semestri lucem videbit. Hora X-XI. epistolas Paulinas omnes, sex per hebdomadem diebus, interpretabitur.

D. CHPH. FRID. AMMON moderabitur publice erercitia sodalium seminarii homiletici d. Sol. h. XI-XII. Priuatim interpretabitur quatuor euangelia synoptice, senis per hebdomad: m lectionibus h. IX-X. disciplinam morum autem (religious morality) duce compendio nouo docebit h. III-IV.

RECITATIONES IVRECONSVLTORVM. JOANNES STEPHANUS PÜTTER volente Deo ius publicum hora XI. sexies per hebdomadem, praxin iuridicam diebus Lunae, Mercurii et Vencris hora III. tradet.

D. JUSTUS CLAPROTH, hora VIII-IX. matutina, singulis diebus operariis, processuale practicum, hora IX-X. vero, diebus Lunae,

Martis, louis atque Veneris, collegium relatorium dabit, vbique filum suorum compendiorum secuturus.

JUSTUS FRIDER. RUNDE hora VIII-IX. ius germanicum priuatum ex tertia editione compendii sui, quae inter lectiones iusto tempore prodibit; hora X-XI. Ius canonicum ad filum compendii b. BOEHMERI tradet.

GEORG. AUG. SPANGENBERG priuatim more solito in Pandecten, praeeunte J. H. BOEHMERO, commentabitur hor. IX. et II. addita mox hor. matutina septima. Prima vero legitimae scientiae dabit elementa hor. XI. vsurus b. Hoepfneri Institutionum libello eiusque vltima editione. Priuatissimis lectionibus ex conuentione et desiderio honoratissimorum commilitonum vacabit.

JO. PETR. WALDECK, hor. 'IX. et II. ius Digesturum tradet ex introductione J. K. BOEHMERI, hora XI. Institutiones iuris ciuilis ex tertia libelli sui editione.

FRID. BOEHMER publice hora I. d. Mercurii in locum Digestorum de appellationibus commentabitur; priuatim hora VIII. Institutioncs iuris ciuilis secundum libellum WALDECKIANUM; hora X. ius ecclesiasticum e compendio b. PARENTIS exponet.

GEORG. JAC. FRID. MEISTER, hora IX. et diebus Martis et louis hora VI. ius Pandectarum ex compendio J. H. BOEHMERI systematico ordine, secundum conspectum cum auditoribus communicandum, docebit. Hora IV. quinquies per hebdomadem, principia iuris criminalis e suo libello tradet.

GEO. FRID. DE MARTENS hora IX-X. diebus Lun. Mart. Iov. ct Ven. Cursum politico-diplomaticum instituet; hora XI-XII. ius gentium Europaearum positiuum s. practicum e libello: principes du droit des gens, cuius primae plagellulae prostant typis Dieterichianis, gallico sermone tradet; hora III-IV. diebus Mart, et lov. ius mercatorium praesertim cambiale et maritimum exponet. Exercitationes practicas iuris gentium dieb. Saturni h. XI-XII. et in vsum prouectiorum diebus Mercurii hora IX-X. moderabitur. Practicum iuris mercatorii offert die Lunae hora III-IV.

GUSTAVUS HUGO hora VIII. ius naturae, ex libro: (Instructions on the law of Nature as a philosophy of positive right-2d Essay.) hora IX. Pandectas s. ius Romanum, quo vtimur, ex

libro: (Instructions on modern application of Roman Laws2d Essay.) hora XI. historiae iuris ciuilis partem alteram s. historiam litterariam, ex tabulis chronologicis et onomasticis; hora II. Encyclopaediam iuris, ex libro: (Instructions on the juridical Encyclopaedia.--2d Essay.) tradet.

[ocr errors]

RECITATIONES ORDINIS MEDICI. HENR. AVG. WRISBERG, D. Anat. Prof. Ab hora IX-XII. Sectiones et Praeparat. Corp. human. diriget; hora II-III. Demonstrationes partium hum. corp. instituet; hora II-III. dier. Merc. et Sat. Neurologiam illustrabit; hora V-VI. vesp. Collegium Itinerar. per German. Australem, Italiam et Helvetiam docebit, nec non libris, mappis, picturis et iconibus numerosiss. illustrabit; hora VI-VII. Medicinam Forens. cum Politia Medica tradet, et Privatiss. hora XI-XII. Doctrinam Vasor. absorbentium profitebitur.

AUGUSTUS GOTTLIEB RICHTER, D. priuatim hora X. Therapiae Specialis priorem partem, quae morbos acutos comprehendit; hora XI. Therapiam generalem iradet.

JO. FRID. GMELIN, D. publice tradet die Mercurii hora XI. praecipua chemiae antiphlogisticae capita ; priuatim hora VIII. chemiam vniuersalem recentioribus inuentis locupletatam et numerosis experimentis illustrandam ; per quatuor hebdomadis dies hora XI. elementa chemica opificiorum, artium et fabricarum, experimentis similiter, furnorum et instrumentorum formis atque iconibus, productorum exemplis dilucidandu ; hora III. materiam medicam, medicamentorum specimina praemon. strando.

JO. FRID. BLUMENBACH D. hora VIII-IX. d. Lun. Mercur. et Vener, mineralogiam tradet. Eadem hora d. Mart. lov, et Sat. anatomen et physiologiam comparatam ad ductum compendii proprii quod iam sub prelo sudat; hora V-VI. historiam naturalem.

J. F. STROMEYER D. hora I-II. d. Lun. Mart. lov, et Ven. exercitationes clinicas in Nosocomio publico sueto more continuabit; et h. IV-V. quinquies per hebdomadem, eam Therapiae Specialis partem, quae morbos exanthematicos, tam acutos quam chronicos, comprehendit, tradet.

JUSTUS ARNEMAN D. hora VIII et III. Therapiae specialis partem primam quae morbos acutos, et priores Classes morborum chronicorum comprehendit, au filum libri sui (Manual of practical medicine) nonis septimanae horis tradet. Hora IX. Chirurgium docebit, ad librum (System of surgery I. Th). Operationes chirurgicas in Cadaueribus demonstraturus. Hora XI. et III. Materiam medicam, per septem hebdomadis horas, duce libro suo (Medical practice,) simul praecepta et exercitationes formulas medicas conscribendi subiunget. Hora XI. dieb. Merc. et Sat. Clinicum chirurgicum sueto more continuabit.

G. F. HOFFMANN D. publice selecta capita diaetetica, priuatim

Cryptogamiam Lin. hora I-II. exponet. Excursiones sueto more continuabit.

F. B. OSIANDER D. priuatim hora VIII. pathologiam et therapiam rnorborum sexus sequioris, hora IX. theoriam et praxin artis obstetriciue docebit; publice vero hora II. dierum Lunae, Mercurii et Veneris Collegium Clinicum, Regia liberalitate institutum continuabit.

RECITATIONES ORDINIS PHILOSOPHICI.

2

politiam

C. G. HEYNE priuatis lectionibus h. II. litteraturam tradet Romanam, h. e. partim auctorum classicorum notitias litterarias, criticas et philologicas, partim omnino litterarum inter Romanos origines et incrementa. Seminarii philologici Sodalibus proposita est interpretatic tragoediae alicuius Euripideae, interpositis per vices scriptionibus latinis et disputationibus.

AUG. LUDOV. SCHLÖZER, prof. Polit., priuatim hor. 4-5 ius publicum vniuersale tradet, praemissa introductione in politicum doctrinam omnem, ex breuiarii sui particula prima : hor. 2-3 historiae orbis terrarum vniuersae curriculum prius, ab Adamo ad Illodouicum, faciet. Publicas recitationes alio loco indicabit.

JOH. BECKMANN, Prof. oecon. tradet: 1. hora III-IV. et doctrinam cameralem. 2. hora X-XI. doctrinam mercatorian, secundum (Introduction to commercial science, and to Italian bookkeeping.) 3. hora I-II. diebus louis collegium practicum iis offert, qui exercitationes ea commentandi et scribendi, quae ad oeconomiam et doctrinam cameralem pertinent, optant.

C. MEINERS hora VIII. Psychologiam; hora IV. historiam generis humani docebit.

J. G. EICHHORN hora IX. epistolas Paullinas et hora X. Psalmos interpretabitur, hora XI. ter per hebd. linguae ebraeae et ter linguae arabicae fundamenta tradet, h. V. historiam recentiorem enarrabit.

JEREM. NIC. EYRING hora Il. post merid. Institutiones linguae Hebraicae illustrabit, comite Schroedero et adiuncta interpretandi exercitatione ; hora VI. vesp. historiam litterariam enarrabit. Priuatissimas lectiones interpretandis gr. et lat. scriptoribus et instituendis commentandi et disputandi exercitationibus addixit.

JER. DAV. REUSS Historiam vniuersae rei litterariae tradet. Quatuor per hebdomadem diebus dabit notitiam librorum quibus historia Germaniae continetur.

« 前へ次へ »