ページの画像
PDF
ePub

Baitis do Learthon tein-uil na mbuaigh,
A dealra air domhan nan sian.

Fa' sleagh Chathmor na ncolg sean
Dhuisge an guth, a dhuisya Baird.
Thaom iad du', o thaobh nan sliabh,
Le clarsich ghrin 's gach lamh.
Le aitis mór, shés rompa an Ri,
Mar fhear-siubhal, ri teas la 'nglean.
Nuair chluinas é, fadda sa nréth,
Caoin thorman sruthan na inbean :
Sruthan a bhristas sa n' fhasich,
O charric thaobh-ghlas nan rua-bhoc.

Cur son chluinim guth ard an Ri--
N’ám codal, a n' oicha nan fras?
Am facas tanais nach beo,
Measc t'aslin aig aoma glas?
Air neoil am bail an aitach fuar,
Feaghai' fón Fhonair na mfleagh?
'S lionmhar an siubhal air réth,
Far an tog an siol an t'shleagh.
Na n' erich, ar cronan air thús,
Mu n' fhear, nach tog on t'shlea' gu brath;
Fear choscairt, air glean nan sloigh,
O Mhoma nan ioma bad?

Ni dith-chuin do m' dorcha na mblár
Chiean-fheona na mbard, o thús,
Togar cloch do aig Lubhair na ncárn,
Ait-coni dh'fholdath 'sdo chliu.
Ach taom m'anam, air ám nan laoich,
Air na bliaghna', so n d erich iad suas,
Air tón Inis-uina na ncolg.
Ni n'aitis, do Chathmor a bhain,
Cuina Lumon inis uina na nsloi ?
Lumon talamh na nsruth,
Caon-choni na mbán-bhroilach Oi.

Lumon na sruth!
'Ta u dealra, air m'anam fein,
'Ta do ghrian, air do thaobh,
Air carric na ncran bu tróm,

Tat' elid chear
Do dhearg-bar-mhor, a measc na mbad
A faicin air sliabh.
An colg-chu, a siubhal grad.
Màl air an réth
Ta ceamna nan Oi:
Oi lamh-gheal nan teud
'S na bogha cróm, sa mboi ;
Togmhail an gorm-shuil tlà,
On leatain bhar-bhui, air sliabh na mflath,
Ni bail ceamna Lear-thon sa bhein,
Cean Inis na ngeug uina.

Ta e togmhail du-dharach air tón,
A ncamis Chluba, nan ioma stua',
An du dharach, bhuain é o Lumon,
Gu siubhal air aighai a chuain.
Thionta Oi an suillin tla,
On Ri, mo ntuitagh é sios.
Ni mfacas leö riamh an long,
Cear mharcach a chuain mhoir.

Ghlaoi' anois, an Ri a ghaoith.
Measc ceo na marra glais.
Dh' erich Inis-fail gu gorm :
Thuit, gu dian, oicha na mfrais.
Bhuail eagal Clan-Bholga gu lua'
Ghlan neoil, o Thon-theina nan stua'
A ncamis Chulbin dh' atich an long
Far am fregra' coille do thón.
Bu chopach an sin an sru'
O charric Duth-umha na ncós,
'San dealra tannais nach beo
Le ncruitb caochlach fein.

Thanic aslin gu Lear-thon nan song,
Seachd Samla do nlipa nach beo,
Chualas a nguth brista, tróm :
Chupas an siol an ceö.
Chunas siol Atha na ncolg
'San clán ciean-uia' na m Bolg.
Thaom iad a mfeachda' fein,

Mar cheach a terna on bhein,
Nuair shiubhlas é glas, fa' osna,
Air Atha nan ioma dos.

Thog Lear-thon talla Shamla,
Ri caoin fhón clarsich nan teud,
Dh'aom eilid Erin, o cheamna
Aig aisra' glas nan sruth.
Nin dith-chuin do Lumon uina,
Na Flathal, gheal-lamhach na mbua'gh
'S í comhaid, air marcach nan tón
O Thulach nan eilid ruagh.

Lumon na sruth
Ta ú dealra' air m'anam fein !

Mhosguil gath soluis on ear,
Dh' erich ard-chican cheäich na bein.
Chunas air cladach na ngleanan
A ncróm chaochan ghlas-sruthach fein.
Chualas sciath Chathmor na ncolg,
Mhosguil siol Erin na m Bolg.
Mar mhuir dhoinhail, nuair ghluisas gu geur
Fuaim aitti, air aghai' nan speur :
Taoma tuin, o thaobh gu taobh,
Aig aomagh a nglas chiean bao;
Gun eolas, air siubhal a chuain.

Trom is inál, gu Lon na sruth
Ghluais Suil-mhalla nan rosc tlá;
Ghluais as thionta n' Oi le bron:
A gorm-shuil fa shilla bla.
Nuair thanic i gu carric chruai'
Du chromagh air gleanan an Lon
Sheal i, o bristagh a ceil,
Air Ri Atha-dh'aom i sios.

Puail teud, a mhic Alpain na mfón,
Ambail solas à nclarsich na nieöl?
Taom air Ossian, agus Ossun gu tróm,
Ta anam a snamh a nceö.

Chualas u, Bhaird, a m' oicha Ach siubhla fón edrom uam fein!

'S aitis caoin thurra do dh' Ossian A mbliaghna chear na h'aoise.

Dbreun uaina thulloch nan tais A thaomas do chean air gaoith oicha, Ni bail t'fhorum na mchluais fein : Na faital tannais, na d' gheug ghlais. 'S lionmbar ceamna na marbh bu treun Air

osna, dubh-aisra' na bein, Nuair ghluisas a ghellach, an ear, Mar ghlas-scia, du shiubhal nan speur.

Ullin, a Charril, a Raono
Guith amsair a dh'aom 0-shean:
Cluinim siobh an dorchadas Shelma
Agus mosglibhse anam nan dan!

Ni ncluinim siobh shiol na mfon,
Cia an talla do neoil, 'mbail ar suain
Na tribuail siobh, clarsach nach tróm,
An truscan ceo-madin 's cruaim.
Far an erich, gu fuaimar a ghrian
Ostuaigh na ncean glas?

MALVINA'S DREAM.

See CROMA, Vol. I. p. 527.

'S E guth anaim mo ruin a tha 'nn,
0! 's ainmach gu aislin Mhalmbin' thu,
Fosgluibh-se talla nan speur,
Aitbra Oscair nan cruaidh-bheum;
Fosgluibh-se doirsa nan nial,
Tha ceumma Mhalmhine go dian.
Chualam guth a'm' aislin fein,
Tha fathrum mo chleibh go ard.
Cuime thanic an Ossag a' m' dheigh
O dhubh-shiubhal na linse od thall?

Bha do sgiath fhuimnach ann gallan an aonaich,
Shiubhall aislin Mhalhine go dian
Ach chunic is a run ag aomadh,
'S a cheo-earradh ag aomadh m'a chliabh :
Bha dearsa na greine air thaobh ris,
Co boisgal ri or oan daimh.

'S e guth anaim mo ruin a tha 'nn,
O! 's ainmach gu m' aislin fein thu.
'S comhnuidh dhuit anam Mhalmhine,
Mhic Ossain is treine lamh.
Dh'eirich mosna marri dearsa o near,
Thaom mo dheoir measg shioladh na h oiche.
Bu ghallan Aluin a' t fhianuis mi Oscair,
Le m' uile gheuga uaine ma m' thimchiol?
Ach thanic do bhas-sa mar Ossaig

:

« 前へ次へ »