ページの画像
PDF
ePub
[ocr errors][merged small][ocr errors]

δεξαι μητέρα μετα τέκνα και the mother with the child, (for γαρ έδύναιο η Ελισάβετ

προσ

Elizabeth could not climb αναθήναι" και παραχρήμα

up), and instantly the moun.

tain was divided (and receivδιεσχίσθη το όρος εκείνο, και

ed them), and there appeared ήν διαφαίνων αυτούς άγγελο

to them an angel of the Lord Κυρία, και διαφυλάττων αυ

to preserve them. τές.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ΧΧΙΙΙ. ο δε Ηρώδης XXIII. But Herod made ζητήσας τον Ιωάννην, απέ search after John, and sent Καλεν υπηρέτας προς Ζαχα- he was (miniftering) at the

fervants to Zacharias, when ρίαν όντα εν τω θυσιαςηρίο, altar, and faid unto him, και είπεν αυτω: Πι απέ

Where haft thou hid thy fon? κρυψας τον υιόν σε και ο δε

He replied to them, I am a είπεν αυτοίς: Εγώ λατεργός minifter of God, and a fervant υπάρχω τε Θεέ, και προσε at the altar : how should I δρεύω το θυσιαςηρίων, και αό- know where my fon is ? So the θεν γινώσκω σε εσιν ο υιός fervants went back, and told με ; πορευθέντες δε υπηρέται μας incented, and faid, Is

Herod the whole ; at which ανήγγειλαν το Ηρώδη σάν

not this fon of his like to be τα. 'Οργισθείς δε ο Ηρώδης Ring in Irati? He fent thereείπε: Mη ο υιός αυτ8 μέλ- fore again his fervants to Zaλα βασιλεύειν έν το Ισραήλ και charias, faying, Tell as the και πέμψας τες υπηρέτας truth, where is thy fon, for αυτά προς Ζαχαρίαν είπε you know that your life is in

So the servants Είπε ημίν το αληθές, το έςιν my hand.

went and told him all this; ο υιός σε ; οίδας γαρ ότι το

but Zacharias replied to them, αίμα σε υπό την χείρα μα

I am a witness (or martyr) εφίν. Οι δε υπηρέται απελ- for God, and if ye bhed my θέντες απήγγειλαν αυτά ταύ- Blood, the Lord will receive τα πάντα και είπεν αυτοίς my foul. Beides (know) that. ο

Ζαχαρίας: Μάρτυς ειμί το
Θεύ, και εαν χέήε με το αίμα, το πνεύμα με ο Θεός λήψ-

γε

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

εται"

πλήν ότι αίμα εκ- ye bed innocent blood. Howχείτε αθώον. Παρά τα πρό- ever Zacharias was murdered θυρα τα ναι και τα θυσι- in the entrance of the temple

and altar, and about the parαςηρία, και σερί το δια

tition; but the children of Ifφραγμα εφονεύθη Ζαχαρίας rael knew not when he was οι δε υιοι Ισραήλ εκ έγνωσαν killed. πότε έφονεύθη.

ΧΧΙV. 'Αλλα τη ώρα τα XXIV. Then at the hour άσπασμα ήλθον οι ιερείς, και of falutation the priefs went εκ απήντησεν αυτοίς Ζαχα- (into the temple), but Zachaρίας κατά το έθος, ως ευλόγει rias did not according to cutαυτές. Και ίσαντο οι ιερείς them; yet they fill continued

tom meet them and bless προσδοκέντες τον Ζαχαρίαν, waiting for him to falute τα ασπάσασθαι αυτές χρο- therm; and when they found νίζοντος δε αυτά, τολμήσας εις he did not in a long time εξ αυτών εισήλθεν εις το αγί- Come, one of them ventured ασμα τα θυσιαςηρία, και είδε into the holy place where the το αίμα κείμενον και σε

altar was, and he saw blood πηγός. Kai ide qwun

' né lying upon the ground con

gealed; when, behold, a voice γεσα, Ζαχαρίας σεφόνευσαι, from heaven Maid, Zacharias και εκ εξηλεφθήσεται το αί is murdered, and his blood μα αυτό, έως και έλθη ο εκδι- hall not be wιρεd away, until κών. Ο δε ακέσας τα λόγs the revenger (of his blood) εφοβήθη, και εξελθών ανήγ- come.

.

But when he heard γειλε τους ιερεύσιν, και είδε και this, he was afraid, and went ήκεσε" και εισήλθον και είδος

forth and told the priests what

he had seen and heard; and το γεγονός. Τα τε φατνώ

they all went in, and faw the ματα τα να ολόλυξαν, αυτα fad. Then the roofs of the δε σεριεσχίσαντο από άνωθεν temple howled, and were έως κάτω. Και το σώμα rent from the top to the botαυτά έχ εύρον, αλλά το αίμα tom: and they could not find αυτά μόνον, και γενόμενον ωσ

the body, but only blood made εί λίθος. Και απελθόντες (hard) like tone. And they

went

ES

απήγγειλαν τω λαώ, ότι Ζα went away, and told the peoχαρίας σεφόνευται" και ή- ple, that Zacharias was murκεσαν πάσαι αι φυλαι τα dered, and all the tribes of

Israel heard thereof, and Ισραήλ, και επένθησαν αυ

mourned for hiin, and laτόν, και εκόψαντο αυτόν τρείς mented three days. Then ημέρας. Και έβαλεύσαντο οι the priefs took counfel togeιερείς, τίνα ανασήσεσιν εις τον ther concerning a perfon to τόπον αυτ8' και έβαλε Συ succeed him. And Simeon μεων και οι ιερείς κλήρες αυ and the other priests cast lots, τών, ανέβη δε ο κλήρος έπί and the lot fell upon Simeon, ,

for he had been assured by Συμεών: έτος γαρ ήν χρημα

the holy Spirit, that he fould τισθείς υπό το αγία πνεύμα- not die, till he had feen Chrift τος μη ιδείν θάνατον, έως αν

come in the flesha.
ίδη τον Χρισόν Κυρία εν σαρκί
εληλυθότα.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

THE

DISTURBANCE

ΧΧν. 'Εγω δε Ιάκωβος xxv. I JAMES WROTE έγραψα την ιστορίαν ταύτην

THIS HISTORY IN JERUSA

LEM; AND WHEN THE DISεν Ιεροσολύμοις γενομένα δε

TURBANCE WAS, I RETIRED θορύβε συνές αλα εγω εμαυ

INTO A DESERT PLACE, UNτον έν τόπω ερήμω, έως 8 ετε.

TIL THE DEATH OF Herod. λεύτησεν Ηρώδης και κατε AND παύθη ο θόρυβος εν Ιεροσο- CEASED AT JERUSALEM. λύμοις. Το τε λοιπόν ήμην THAT WHICH REMAINS 15, δοξάζων τον Θεόν, τον δόντα THATI GLORIFY GoD THAT μοι τοιαύτην σοφίαν τα γράψαι υμίν τους πνευματικούς, του WHO ARE SPIRITUAL, και αγαπώσι τον Θεόν, και η

AND WHO LOVE GoD; To δόξα και το κράτος εις τες WHOM (BE ASCRIBED) GLOαιώνας των αιώνων, Αμήν. RY AND DOMINION FOR E

VER AND EVER, AMEN.

HE HATH GIVEN ME SUCH

!

WISDOM TO WRITE UNTO

[ocr errors]

a Luke ii. 26.

Vol. II.

K

CHAP.

C H A P. XVI.

The Gospel of the Nativity of Mary extant in the primitive

Ages of Christianity, and received by several of the antient Hereticks. The present Gospel different from the old one. It went heretofore under the Name of St. Matthew. Is for the most Part the fame as the Protevangelion of James. AVING thus produced these two fanious Apocryphal

pieces, I shall now offer to the reader whatsoever I have observed considerable, relating to them, under the following distinct heads.

Obs. I. In the early ages of Christianity (viz. the third, and even the second century, there was a book published, intitled, Of the Nativity of Mary. This is evident from the places of Epiphanius and Austin referred to at the bottom of the page a.

Obs. II. This book was received by several of the antient Hereticks of that time, as a genuine and authentick monument of the Christian religion. Out of this the Gnosticks borrowed, and by this they supported their monstrous and absurd ideas of Christianity •; of which more hereafter. Out of this the Manichees, and particularly Fauftus, after having endeavoured to prove, that Christ was not the Son of God till after his baptism, endeavours, contrary to all the Scriptures both of the Old and New Testament, to prove, that Christ was not of the progeny of David, and tribe of Judah, because the Virgin herself (according to this book) was not of this tribe, but of the tribe of Levi, because her father was a priest whose name was foachim". Out of this the Collyridians feem to have gathered and established their ridiculous doctrine concerning the necessity of worshipping and offering sacrifices to the Virgin Mary,

b

Epiph. ibid.

a Hæref. 26. S. 12. et lib. 23. contr. Faust. Manich. c. 4 and

9. tom. opp. 6.

c Auit. Lib. cit. c. 4.

whom

whom they seem to have imagined born of a virgin (as our Saviour was born of her), by means of this book a.

Obs. III. The book of the Nativity of Mary suffered many alterations; and the antient copies of it were very different from the present copy, which I have above published out of Jerome's works. This is evident from the small fragments of it, which are in Epiphanius and Austin; for whereas in that place above cited Epiphanius has produced a passage out of it, concerning the occasion of the death of Zacharias, there is not in the present Gospel of the Nativity of Mary any mention or footsteps of it. The history I refer to is as follows, viz. " That it was the occasion of the death of Zacharias in the “ Temple, that when he had seen a vision, he through surprise

was willing to disclose it, and his mouth was stopped. That “ which he saw was at the time of his offering incense, and it

was a man standing in the form of an ass. When he was

gone out, and had a mind to speak thus to the people, Woe unto you, whom do ye worship? He who had appeared to " him in the Temple took away the use of his speech. Af « terwards when he recovered it, and was able to speak, he " declared this to the Jews, and they flew hiin. They add “ (viz. the Gnosticks in this book), that on this very account " the High-priest was appointed by their lawgiver (by God " to Moses) to carry little bells, that whenfoever he went into " the Temple to sacrifice, he, whom they woríhipped, hear-,

ing the noise of the bells, might have time enough to hide “ himself, and not be caught in that ugly shape and figure.Nothing of this is in the present Gospel of the Nativity of Mary: wherefore the antient and the present one are not the fame. This is further evident from this manifest contradiction, which I have observed to be between them, viz. That whereas the old Gospel of the Generation of Mary, which the Manichees made use of, afferted, that the father of Mary, viz. Joachim, was of the tribe of Levi, and a prieft, from whence Faustus argues (as above), that Christ was not of the tribe of Judah; the present Gospel of the Birth of Mary expressly asserts

[blocks in formation]
« 前へ次へ »