ページの画像
PDF
ePub

δε εκ της χείλεως αυτών ση some soft clay, and formed out λόν τρυφερόν, έπλασεν εξ αυ- of it twelve fparrows ; and τα τραθία τον αριθμόν ιβ'.

there were other boys playing

with him. . But ' à certain ήσαν εν και τα παιδία σαι

Jew seeing the things which ζοντα συν αυτώ. 'Iδων δέ τις

he was doing (viz. his form'Ιεδαίος & εποίησεν Ιησές έν ing clay into the figures of σαββάτω πλάτίων τον πηλόν, Γparrows) on the fabbath day, απήλθεν ευθέως, και απήγ- went prefently away, and told γειλε τω πατρί αυτά Ιωσήφ, his father Jofeph, and faid, λέγων: Ιδε το παιδίον σε Behold, thy boy is playing by παίζον επί τες ρύακας, και the river ide, and has taken

clay, and formed it into twelve ήρε τηλών, και έπλασεν εξ

Sparrows, and profaneth the αυτά ερεθία 18', και βεβηλεϊ fabbath. Then Jofeph came το σαββατον. Και ελθων και

to the place where he was, Ιωσήφ επί τον τόπον και ιδων, and when he faw him, called ανέκραξεν αυτόν, λέγων· Δια to him, and said, Why doeft ταυτα ποιείς έν σαββάτω, 8 thou that which it is not lawέκ έξεσι ποιείν ; ο δε Ιησες ful to do on the fabbath day ? συγκροτήσας τας παλάμας

Then Jesus clapping together

the palms of his hands, called αυτά, ανέκραξε τους τρεθίοις, και είπεν αυτοίς· υπάγετε, them, Go, by aways and

to the sparrows, and said to σετάσθητε, και μέμνησθε με while ye live remember me. ζώντες και σετασθέντων των

So the sparrows Aed away, ερεθίων εξήλθον κραζοντα. making

κράζοντα. making a noife. The Jews Ιδόντες δε οι Ιεδαίοι, εθαμ- feeing this, were aftonifhed, βήθησαν, και απελθόντες δι and went away, and told their

chief persons what a strange ηγήσαντο τους πρώτους αυτών

miracle they had seen wrought όπερ άδον σημείον, ο σεποίηκεν

by Jefus. . ο Ιησες.

CAP. III.

CHAP, ΙΙΙ. Ο δε υιός "Αννα τ8 γραμ

Besides this, the son of ματέως ήν εσως εκεί μετα Anna the fcribe was ftanding Ιωσήφ, και λαβων κλάδων

there with Joseph, and took a

bough

[ocr errors]

Ιτέας, εξέχεε τα ύδατα, & bough of a willow tree, and συνήγαγεν ο Ιησάς. Ιδών δε fcattered the waters which Jeτο παιδίον Ιησες το γενόμενον tus had gathered (into lakes.) )

But the boy Jesus seeing what υπ' αυτέ, ήγανάκτησε, και εί

he had done, became angry, πεν αυτώ ανόητε, τί ήδίκη

and said to him, Thou fool, σαν σε οι λάκκοι, και εξέχεας what harm did the lates do τα ύδατα και ιδε νυν και συ ως thes, that thou /houldercatter δένδρον αποξηρανθής, και 8 the water ? Behold, now tbox μη ενέγκης φύλλα, έτε κλά- halt wither as a tree, and δες, έτε καρπόν και ευθέως Jbalt not bring forth either εξηράνθη όλος. ο δε Ιησές leaves, or branches, or

, , fruit.

And immediately he became ανεχώρησε, και απήλθεν εις

withered all over. Then Jeτον οίκον αυτά. Οι δε γονείς Γως went Away home, But τα ξηρανθέντος εξάσασαν φέ- the parents of the boy who ροντες αυτόν θρηνώντες την

was withered, lamenting the νεότητα αυτά. Και ήγοντο misfortune of his youth, took προς τον Ιωσήφ, και ενεγ- and carried him to Jofeph, acκάλεν αυτόν, ότι τοιέτον έχεις cufing him, and faid, Why do/? παιδίον εργαζόμενον τοιαύτα;

thou keep a son who is guilty of Είτα ο Ιησές παρακληθείς the requeft of all (who were

such actions ? Then Jesus at παρα πάντων, λάτρευσεν αυτόν,

present) did heal him, leaving έάσαντός τι μέλG- είναι αρ- only Tome finall member to γον ολίγον, εις το προσέχειν continue withered, that they αυτές.

might take warning.

CAP. IV.

CHAP. IV.
Πάλιν έν ο Ιησές επορεύείο

Another time Jesus went δια της κώμης, και παιδίον forth into the street, and a τρέχον διερράγη εις τον ώμον boy running by, rufhed upon

his shoulder ; at which Jesus αυτά και σικρανθείς ο Ιησας είπεν αυτώ εκ απελεύση Τhon halt go no farther; and

being angry, faid to him, την οδόν σε.

Kai wxpaxgħ- he instantly fell down dead: μα πεσών απίθανεν. Ιδόντες which when forme perfons δέ τινες το γενόμενον είπον faw, they faid, Where was

tis

πόθεν τάτο το παιδίον έγεν- this boy born, that every thing νήθη, ότι σαν ρημα αυτό έρ- which he Jays prefently cometh γον έςιν έτοιμος και Και προσ

to pass ? Then the parents of

, ελθόντες οι γονείς τα τεθνεώ- the dead boy going to Jofeph,

complained, faying, You are τος το Ιωσήφ, κατεμέμφοντο not it to live with us, in our λέγοντες· συ τ8το το παιδίον city, having fuch a boy as that: έχων, και δύνασαι μεθ' ημών either teach him that he bles, οικείν εν τη πόλει ημών" ή and not curfe, or elle depart δίδασκε το παιδίον σε αυτός hence with him, for he kills ευλογείν, και μη καταράσθαι,

our children, ή έξελθε συν αυτό των ώδε. τα γαρ παιδία ημών θαναοί.

δε οι ειρηκότες

CAP. V.

CHAP. V. Προσκαλεσάμενος δε ο Ιω Then Joseph calling the σήφ το παιδίον κατ' ιδίαν, boy [Jefus] by himfelf, inέναθέτει αυτό λέγων· ένα τί

structed him, saying, Why τοιαύτα κατεργάζη, και τά

doest thou such things to injure

the people fo, that they hate us σχεσιν έτως, και μισάσιν η

and persecute us? But Jesus μας, και διώκεσιν ; Είπε δε και replied, I know that what 'Ιησες: εγω οίδα ότι τα ρή- thou fayeft is not of thyfelf, but ματά σε ταύτα εκ εισίν σα, for thy fake I will fay nothing; αλλα δια σε σιγήσω εκείνοι but they who have faid there

con taita on things to thee, shall suffer everσεσι την κόλασιν την αιώνιον. lafting punilament. And imΚαι ευθέως οι εγκαλεντες αυ- mediately they who had ac

cused him, became blind, and τον έτυφλώθησαν. Kai on all they who saw it were exιδόντες εφοβήθησαν πάντες ceedingly afraid and conσφόδρα, και ήπόρεν, και έλε- founded, and faid concerning γον περί αυτέ, ότι σαν ρημα him, Whatfaever be faith, 8 λέγει, είτε καλόν, είτε κα

whether good or bad, immeκόν, έργον γίνεται και εθαύ- diately cometh to pafs: and μαζον. Ειδόντες δε ότι το they were amazed. And when

τετο

they saw this action of Christ, εποίησεν ο Ιησές, εγερθείς και

Joseph

[ocr errors]

Ιωσήφ επελάβετο αυτά το ω- Jofeph arofe, and plucked
τίον, και έτιλεν αυτό το δε him by the ear, at which the
παιδίον ηγανάκτησε, και εί- boy was angry, and faid to
πεν αυτώ αρκετόν σοι έξι, him, Βε εασ ; for if they feek
ζητείν και μη ευρίσκεις αυτές, thou hat done very imprudent-

for us, they shall not find us :
και μάλιςα ο σοφώς έπραξας. ly. Dof thos not know that
Ουκ οίδας ότι σος είμι ; μή I am thine ? Trouble me no

με λύπη.

more.

[ocr errors][ocr errors]

CAP. VI.

CHAP. VI. Καθηγητής δε τις ονόματι A certain fchoolmaster, Ζακχαίος έσως εν μέρει τινι named Zacchæus, standing in κασε τα 'Ιησg ταύτα λαλεν a certain place, heard Jesus τος τω πατρί και αυτά, και έ- fpeaking thefe things to his

father; and he was much θαύμασε σφόδρα, ότι παιδίον

surprised, that being a child δν τοιαύτα φθέγγεται. Και

he should speak such things; μετ' ολίγας ημέρας, προσήγ- and after a few days he came γισε τω Ιωσήφ, και είπεν αυ

to Jofeph, and faid, Thou haft
τω, ότι παιδίον φρόνιμον έχεις, α τυife and fenfible child, Jend
και ν&ν έχει δεύρο έν ταρά- him to me, that he may learn
δος μοι αυτό, όπως μάθη to read. When he fat down

to teach the letters to Jesus,
γράμματα. Καθίσαντος δε
αυτά τα διδάξαι γράμματα Aleph, but Jefus pronounced

he began with the first letter
τώ Ιησέ, ήρξατο το πρώτον the fecond letter Mpeth
τοιχείον το "Αλεφ' ο δε Ιησές (Beth), Cghimel (Gimel), and
λέγει το δεύτερον τοιχείον faid over all the letters to
Μπέ9, Γκίμελ και είπεν αυ- him to the end. Then, open-
τα πάντα τα τοιχεία έως ing a book, he taught his
τέλες και αναπτύξας βιβ- mafter the prophets: but he
λίον, τες προφήτας εδίδασκε
τον καθηγητήν. Αυτός δε

[ocr errors]

*

a So I choose to read it, instead of τε πατρός αυτ8, as it is in Co

VOL. II.

telerius, which makes the f«nse very
imperfect.
Q Q

was

αισχυνθείς ηπόρησεν, ότι εκ was alhamed, and was at a οίδε, πόθεν αυτός οίδε τα lofs to conceive how he came

to know the letters. And he γράμματα και εγερθείς άνε

arose and went home, wonχώρησεν οίκαδε, θαυμάζων

derfully surprised at so strange εξισάμεν το παράδοξον.

a thing.

CΑΡ. VΙΙ.

CHAP. VII. Πορευομένα δε τε Ιησε, As Jesus was passing by a είδε τι έρβαςήριον, και τινα

certain shop, he saw a young νεανίσκου και βάπτοντα εις λέ

man dipping (or dying) some

cloths and stockings in a furβητας ιμάτια, και τζόχας

nace, of a fad colour, doing τινας διαφόρες φαιας, το κα

them according to every perθέκαςον εκτελών, κατά την Ion's particular order; ; the τα ενός εκάσε βέλησιν. Εισελ. boy Jefus going to the young 9ων άν το παιδίον Ιησες έτως man who was doing this, took σοιεντα τον νεανίαν, λαβών alfo forme of the cloths **** και αυτός εκ των προσκάμένων υφασμάτων

[ocr errors]

C Η Α Ρ. ΧΧΙV.

The two preceding Gojpels seem to have been originally the same.

The antient Gospel of Thomas different from those of the Infancy of Christ. The Gospels of Christ's Infancy received by the Gnosticks in the second century: known to Mahomet and the Compilers of the Alcoran. Mahometan Traditions con

cerning Christ's Infancy. 1.THE two preceding Gospels (viz. that published by Cote

lerius, and that published by Mr. Sike) seem to have been originally the same, or to have been formed out of the same original. It is evident they are now very different, each con

So undoubtedly we should read, instead of Cátwy, as it is in Cotelerius.

taining

« 前へ次へ »